ŠZZ Hubertus

Stanovy

Športovo – záujmového združenia HUBERTUS

Preambula

Športovo-záujmové združenie Hubertus, založené podľa ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov je otvoreným, nezávislým, apolitickým a dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť.

Článok I.

Základné ustanovenia

1.1.  Názov združenia

1/   Športovo záujmové združenie HUBERTUS

2/   Alternatívne sa môže požívať aj skrátený názov HUBERTUS

1.2.  Sídlo združenia

Športovo – záujmové združenie HUBERTUS

Okružná 50

064 01   Stará Ľubovňa

1.3. Cieľ činnosti združenia

Poslaním združenia HUBERTUS je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, v streleckom športe a v športovom rybárstve. Vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti. Organizovať a zabezpečovať športové, spoločenské a výcvikové akcie. Obhajovať záujmy športových strelcov, poľovníkov majiteľov zbraní a športových rybárov. V duchu zabezpečovania základne novými členmi vychovávať mládež a týmto spôsobom ju formovať a viesť k zdravému spôsobu života a k športovému zápoleniu, čím ju zároveň odpútať od nezdravých návykov, drogových závislostí a protispoločenského konania.

1.4.

HUBERTUS vytvára svojú vlastnú členskú základňu. Vydáva jednotný členský preukaz, používa vlastnú symboliku, znak a vlajku.

1.5.

HUBERTUS sa môže uchádzať o členstvo v celoslovenských a medzinárodných organizáciách podobného zamerania.

 

Článok II.

Členstvo

2.1.  Členstvo v klube môže byť

– individuálne

– kolektívne

– čestné

2.2. Individuálne členstvo

2.2.1. Individuálne členstvo je dobrovoľné. Členom sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba slovenskej štátnej príslušnosti i cudzí štátny príslušník, ak má trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky, ktorá je plne spôsobilí na právne úkony a ktorá súhlasí s týmito stanovami. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu sa stať členom združenia len s písomným súhlasom zákonného zástupcu.

2.2.2. Individuálne členstvo sa rozdeľuje na dve formy: člen a člen čakateľ.

2.2.3.  Členom čakateľom sa môže stať osoby, ktorá spĺňa podmienky podľa ods. 2.2.1 na základe písomnej prihlášky a po zaplatení základného členského príspevku. Členom čakateľom je osoba, ktorá nedovŕšila 18. rok veku až do jeho dovŕšenia.

2.2.4.  Členom  môže byť len osoba podľa ods. 2.2.1 na základe rozhodnutia Rady. Členom sa môže stať aj člen čakateľ najskôr po 6 mesiacoch aktívneho pôsobenia v združení po dosiahnutí osemnásteho roku veku. Rada združenia rozhoduje o prijatí za riadneho člena na základe návrhu, ktorý predkladajú 2 (dvaja) členovia združenia.

2.2.5.  Status člena čakateľa zaniká prijatím za člena alebo po uplynutí doby 12 (dvanásť) mesiacov od prijatia za člena čakateľa. V prípade ak nebol člen čakateľ v lehote 12 mesiacov prijatý za riadneho člena je v prípade záujmu o členstvo v združení podať novú prihlášku. Táto povinnosť neplatí pre člena čakateľa, ktorý nedovŕšil 18 (osemnásty) rok veku.

2.2.6.  Deti do 10 rokov sa môžu zúčastňovať akcií združenia len v sprievode svojho zákonného zástupcu.

2.3. Kolektívne členstvo

Kolektívne členstvo je určené pre právnické osoby a iné organizácie. Takého členstvo vzniká uzavretím písomnej dohody o členstve, v ktorej sa špecifikujú podmienky členstva. Kolektívne členstvo oprávňuje zamestnancov, resp. členov právnických osôb a iných organizácii na výkone práv a povinností člena združenia.

2.4. Čestné členstvo

Čestné členstvo môže Rada udeliť tak fyzickej ako aj právnickej osobe, za zásluhy a rozvoj Združenia alebo obdobnú prospešnú činnosť.

2.5.

Dokladom o členstve je platný preukaz člena, respl člena čakateľa, ktorý je majetkom združenia a je neprenosný. Platnosť preukazu je podmienená zaplatením členského príspevku. V preukaze je uvedené meno a priezvisko, rodné číslo a registračné číslo člena, resp. člena čakateľa.

2.6.

Členstvo v Združení zaniká smrťou, vystúpením člena na vlastnú žiadosť, nezaplatením členských príspevkov alebo vylúčením pre závažné alebo opakované menej závažné porušenie členských povinností, za obzvlášť závažné porušenie sa považuje pôsobenie proti záujmom združenia. O vylúčení rozhoduje Rada združenia.

2.7.  Člen a člen čakateľ má právo:

(i) podieľať sa na činnosti a zúčastňovať sa na akciách organizovaných združením,

(ii) zúčastňovať sa na členských schôdzach, podávať podnety, návrhy a pripomienky k   činnosti združenia,

(iii) byť prítomný pri rokovaní orgánov, ktoré rozhodujú o veciach, ktoré s konkrétnym   členom súvisia,

(iv) hlasovať na členskej schôdzi, voliť orgány združenia môžu len členovia starší ako   18 rokov, členovia čakatelia a členovia mladší ako 18 rokov majú hlas poradný,

(v) člen má právo byť volený do orgánov združenia. Podmienkou zvolenia do rady,   alebo do kontrolnej komisie je byť členom združenia minimálne 5 rokov a dovŕšenie   veku 25 rokov,

(vi) odvolať sa proti rozhodnutiu v disciplinárnom konaní.

2.8.  Člen a člen čakateľ má povinnosť:

(i) dodržiavať stanovy združenia a na ich základe vydané vnútorné smernice a   predpisy, plniť úlohy, dodržiavať disciplínu a správať sa podľa morálnych zásad   spoločnosti,

(ii) podieľať sa na činnosti združenia a svedomito si plniť úlohy súvisiace s výkonom   funkcie v orgánoch združenia,

(iii) chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok združenia,

(iv) riadne platiť členské príspevky.

 

Článok III.

Orgány združenia

3.1.  Orgánmi združenia sú:

(i)   Členská schôdza

(ii)   Rada združenia

(iii)  Kontrolná komisia

3.2.

Najvyšším orgánom je členská schôdza. Členská schôdza sa skladá z členov združenia.

3.3.  Do pôsobnosti členskej schôdze patrí:

(i) rozhodovanie o zmene Stanov združenia,

(ii) rozhodovanie o rozpustení alebo zlúčení združenia s iným združením,

(iii) schvaľovanie plánu činnosti, výročnej správy, rozpočtu a správy o hospodárení,

(iv) voľba a odvolanie Rady združenia,

(v) oprávnenie zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie Rady, ak je v rozpore so stanovami   združenia a platnými vnútornými smernicami,

(vi) rozhodovanie o odvolaní v disciplinárnom konaní,

(vii) rozhodovanie o prípadnom vytvorení 3 člennej komisie pre vysporiadanie majetku   združenia v prípade zániku združenia rozpustení, alebo zlúčením s iným združením.

3.4.

Členskú schôdzu zvoláva Rada podľa potreby minimálne raz ročne alebo ak o to požiada najmenej 1/3 členov, písomnou pozvánkou s uvedením programu, miesta a času konania členskej schôdze. Rada je povinná zvolať členskú schôdzu najneskôr 30 (tridsať) dní pred ukončením jej volebného obdobia.

3.5.

Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná 3/5 väčšina členov. Každý člen má jeden hlas. Kolektívnych členov zastupujú na členskej schôdzi ich zástupcovia na základe písomného plnomocenstva. V prípade ak riadne zvolaná členská schôdza nie je uznášania schopná z dôvodu, že sa na nej nezúčastní 3/5 väčšina členov, zvolá Rada združenia opakovanú členskú schôdzu tak, aby sa konala najneskôr do 14 dní od riadne zvolanej členskej schôdze. Opakovaná členská schôdza je uznášania schopná za účasti prítomných členov.

3.6.

Členská schôdza rozhoduje 3/5 väčšinou hlasov všetkých členov vo veciach podľa ods. 3.3. (i), (ii) a (iv). V ostatných veciach rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

3.7.

Výkonným orgánom je Rada združenia, ktorá riadi činnosť združenia medzi členskými schôdzami, vydáva vlastné vnútorné smernice, obhajuje záujmy členov v iných organizáciách ako aj pri jednaniach so štátnymi orgánmi a inými organizáciami. Rada môže touto činnosťou poveriť aj ďalších členov na základe splnomocnenia k tomuto zastúpeniu.

3.8.

Rada má 5 (piatich) členov, ktorých volí a odvoláva Členská schôdza. Rada zo svojho stredu volí predsedu. V prípade odstúpenia člena, alebo jeho smrti zvolá oprávnená osoba mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá doplní chýbajúceho člena Rady na návrh Rady. Volebné obdobie Rady je 5 (päť) rokov a jej činnosť končí 30 (tridsať) dní po zvolení novej Rady. Členov rady volí členská schôdza na návrh členov združenia.

3.9.

Rada riadi činnosť združenia a zabezpečuje výkon rozhodnutí členskej schôdze. Do jej pôsobnosti patrí všetko to, čo nepatrí do pôsobnosti členskej schôdze.

3.10.

Radu zvoláva predseda alebo tajomník podľa potreby, minimálne raz štvrťročne. Rada je uznášania schopná, aj je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. V závažných prípadoch, ktoré neznesú odklad, môže iniciovať zvolanie rady ktorýkoľvek z jej členov, ako aj predseda kontrolnej komisie – revízor.

3.11.

Navonok v mene združenia koná predseda, ktorý je štatutárnym orgánom združenia. V jeho neprítomnosti vedie združenie podpredseda, ktorý za účasti ďalšieho člena Rady združenia vykonáva kompetencie predsedu.

3.12.

Tajomník združenia počas svojho funkčného obdobia zabezpečuje plnenie uznesení RADY združenia a v prípade neprítomnosti predsedu a podpredsedu plní za účasti ďalšieho člena Rady ich kompetencie.

3.13.

Hospodár združenia zodpovedá za účtovnú evidenciu a hospodárenie z majetkom združenia, ako aj zákonnosť použitia prostriedkov združenia. Vedie pokladňu združenia, zodpovedá za jej správnosť a zákonnosť. Je povinný viesť evidenciu majetku združenia, evidenciu o príjmoch a výdavkoch združenia. Je povinný vypracovať správu o hospodárení združenia a pripraviť spoločne s Radou návrh na rozpočet združenia.

3.14.

Člen Rady združenia iniciatívne spolupracuje s Radou. Je oprávnený v prípade neúčasti predsedu, prípadne podpredsedu spolupodpisovať rozhodnutia Rady. Je zodpovedný za prijímanie návrhov na disciplinárne opatrenia, prípadne návrhov na vylúčenie členov. V ďalšom plne a aktívne spolupôsobí na činnosť rady.

3.15.

Kontrolná komisia je nezávislým orgánom na čele s predsedom. Volí ho Členská schôdza, volebné obdobie je 5 (päť) rokov. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Členskej schôdzi. Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány združenia na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Kontroluje aj dodržiavanie Stanov a vnútorných smerníc. Kontrolná komisia má 3 (troch) členov. Členstvo v kontrolnej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Rade združenia.

3.16.

Predsedu kontrolnej komisie – revízora volí Členská schôdza na návrh Rady združenia. Členov kontrolnej komisie navrhuje revízor a schvaľuje členská schôdza.

3.17.

V prípade odstúpenia revízora z funkcie je štatutár povinný zvolať v lehote 15 dní členskú schôdzu, ktorá zvolí nového revízora.

3.18.

Predseda kontrolnej komisie má právo zúčastňovať sa rokovaní Rady, má právo začať disciplinárne konanie a zvolať zasadanie Rady združenia.

3.19.

Funkcie v združení sú čestné. Funkcionári zväzu majú právo na poskytnutie náhrady hotových výdavkov v súvislosti s výkonom funkcie. Za činnosť v súvislosti s výkonnom funkcie môže byť funkcionárom poskytnutá odmena podľa smerníc Rady združenia.

 

Článok IV.

Financovanie činnosti, majetok a hospodárenie združenia.

4.1.  Financovanie činnosti sa zabezpečuje z:

(i)   členských príspevkov,

(ii)  darov, sponzorských príspevkov, dotácií

(iii) iných príjmov, ktoré sú v súlade s platnou právnou úpravou

4.2.  Základným zdrojom financovania sú členské príspevky, ktoré sa delia na:

(i)  základný členský príspevok

(ii) ročný členský príspevok

4.3.

Základný členský príspevok uhrádza každý člen pri zápise. Základný členský príspevok je splatný v lehote 30 dní odo dňa prijatia fyzickej osoby za člena čakateľa, resp. od uzavretia zmluvy o kolektívnom členstve.

4.4.

Základný členský príspevok je pre fyzickú osobu 500.- (pätsto) Sk.  Základný členský príspevok pri kolektívnom členstve sa dohodne v dohode o členstve, minimálne však 2000.- (dvetisíc) Sk.

4.5.

Ročný členský príspevok uhrádzajú len Členovia združenia. Ročný členský príspevok je splatný do 31. januára roku, za ktorý sa členské uhrádza.

4.6.

Výška ročného členského príspevku stanovuje Rada pre ten-ktorý kalendárny rok na svojom prvom zasadnutí v kalendárnom roku.

4.7.

Združenie má vo vlastníctve majetok na zabezpečenie vlastnej činnosti. So svojím majetkom nakladá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných smerníc vydaných Radou združenia.

4.8.

S majetkom združenia hospodári a nakladá Rada. Rada je povinná účelne využívať prostriedky na zabezpečenie činnosti Združenia. Rada zodpovedá za hospodárenie s majetkom združenia Členskej schôdzi.

4.9.

V prípade zániku združenia jeho rozpustením alebo zlúčením s iným združením vykonáva majetkové vysporiadanie hospodár združenia. Členská schôdza sa pri rozhodovaní o rozpustení alebo zlúčení združenia s iným združením môže uzniesť aj na vytvorení 3-člennej komisie pre vysporiadanie majetku združenia, kde zároveň určí spôsob jej činnosti.

 

Článok V.

Záverečné ustanovenia

5.1.

Právne vzťahy neupravené týmito stanovami sa riadia ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zmien a doplnkov s súvisiacimi predpismi.

5.2.

Tieto stanovy môžu byť menené len na základe rozhodnutia Členskej schôdze združenia.

5.3.

Tieto stanovy boli schválené ustanovujúcou Členskou schôdzou zo dňa 13.03.2002.

5.4.

Výklad stanov je oprávnená vykonávať jedine Rada Združenia.

5.5.

Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.

V Starej Ľubovni dňa 11.04.2002

Kolková známka v hodnote 1000.- Sk

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Stanovy Športovo – záujmového združenia HUBERTUS schválilo a zaregistrovalo dňa 18.04.2002 (JUDr. Stanislav BEČICA riaditeľ odboru všeobecnej a vnútornej správy MV SR)

 

Dodatok k článku :

4.4.

Základný členský príspevok je pre fyzickú osobu 50.-€. Základný členský príspevok pri kolektívnom členstve sa dohodne v dohode o členstve, minimálne však vo výške 70.-€.

Darujte 2% z vašich daní

Darované finančné prostriedky, ktoré budú Vami poukázené nášmu združeniu slúžia na rozvoj a podporu športu (najmä strelectvo a rybárstvo) v regióne sídla združenia.

Členstvo v našom klube

Ak Vás naše združenie Hubertus oslovilo, veľmi radi Vás privítame v našom kolektíve. Stačí, ak si prečítate základné podmienky, ktoré musí spĺňať každý člen a následne nám zašlete prihlašku.

Výsledky našich súťaži

V prípade, že ste sa zúčastnili niektorých z našich streleckých alebo rybárskych súťaží - ponúkame Vám prehľadný zoznam výsledkov a umiestnenia vašej pozície v tabuľkách.