Aktuálne počasie
Pridaj sa k nám!
Chceš sa zdokonaliť
v streleckom športe?

Vitajte na stránke športovo záujmového združenia Hubertus!

Športovo - záujmové združenie HUBERTUS, založené podľa ustanovení zákona č. 83/1990 Zb., o združovaní občanov je otvoreným, nezávislým, apolitickým a dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť.

Poslaním združenia HUBERTUS je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, v streleckom športe a v športovom rybárstve. Vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti. Organizovať a zabezpečovať športové, spoločenské a výcvikové akcie. Obhajovať záujmy športových strelcov, poľovníkov majiteľov zbraní a športových rybárov.

V duchu zabezpečovania základne novými členmi vychovávať mládež a týmto spôsobom ju formovať a viesť k zdravému spôsobu života a k športovému zápoleniu, čím ju zároveň odpútať od nezdravých návykov, drogových závislostí a protispoločenského konania.

Členovia rady ŠZZ Hubertus:
1. Ján RYBOVIČ  -  predseda (tel.:0907956030)
2. Radovan ČIŽINSKY  -  podpredseda (tel.:0944052500)
3. Rudolf SMETANKA  -  tajomník (tel.:0905341387)
4. Ján DOBIÁŠ  -  člen rady (tel.:0907935809)
5. Viliam TVRDÝ  -  člen rady (tel.:0905898256)
6. František RÓNAY  -  predseda revíznej komisie - revízor  (tel.:0905508804)

Fotografie z podujatí
Videá z podujatí
') -->