Aktuálne počasie
Pridaj sa k nám!
Chceš sa zdokonaliť
v streleckom športe?

Oznamy / SÚŤAŽ ZRUŠENÁ: Strelecká súťaž ŠZZ HUBERTUS Stará Ľubovňa dňa 03.12.2023

   Z dôvodu nepriaznivého technického stavu strelnice (kvôli počasiu) sme bol nútení súťaž zrušiť.

   Športovo - záujmové združenie HUBERTUS Stará Ľubovňa

PROPOZÍCIE

Dátum konania súťaže :   03. 12. 2023 (nedeľa)

Miesto konania súťaže :   Strelnica pri Ľubovnianskych kúpeľoch 

Usporiadateľ : ŠZZ Hubertus Stará Ľubovňa

Riaditeľ súťaže : Tvrdý Viliam člen ŠZZ Hubertus

Tajomník súťaže :  Sčensný Štefan člen ŠZZ Hubertus

Hlavný rozhodca:  Ronay František člen ŠZZ Hubertus

Disciplína : MIERENÁ A AKČNÁ STREĽBA.    

Rozhodcovia na palebnej čiare : - členovia ŠZZ Hubertus

Terče : Mierená sa strieľa na modifikovaný pištoľový terč 50/20 na  vzdialenosť 25 metrov. Akčná streľba  sa strieľa na vzdialenosť min 8 až 40 metrov.

Zbrane : Vlastná ľubovoľná krátka guľová zbraň kalibru 7,62 a vyššie bez obmedzenia s otvorenými mieridlami (zásobník štandardný).

Strelivo : Vlastné.   

Spôsob súťaže : Súťaž jednotlivcov. Súťaží sa podľa týchto propozícií.

Závady : Ak dôjde k zlyhaniu, strelec musí držať zbraň v smere streľby ešte 10 sekúnd po stlačení spúšte.

Ochranné pomôcky : Všetci strelci a ďalšie osoby na palebnej čiare musia používať vhodnú ochranu zraku a sluchu. Za ochranu zraku sa považujú aj bežné dioptrické okuliare.

Protesty : Protesty sa prijímajú do vyhlásenia celkových výsledkov písomne u hlavného rozhodcu s kauciou 20,- €.

Doklady : Platný ZP, preukaz zbrane.

Štartovné : 10. -€. člen ŠZZ Hubertus : 15. -€. nečlen ŠZZ Hubertus

Poznámka : Riaditeľ súťaže si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu.

Časový harmonogram : od 09.30 hod. do 09.55 hod. prezentácia.

                                          o 10.00 hod. Otvorenie preteku (ukončenie prezentácie).

 

Upozornenie : Bezpečnosť

 

1. Pre zaistenie bezpečnosti je treba zaobchádzať zo všetkými zbraňami v areáli strelnice s maximálnou opatrnosťou.

2. Pohyb v priestoroch strelnice je povolený iba s vybitou zbraňou a s otvoreným uzáverom, pokiaľ zbraň nie je uložená v puzdre. V puzdre smie byť uložená iba vybitá zbraň.

3. Povinnosťou rozhodcov je vyžadovať maximálnu disciplínu vo všetkých priestoroch strelnice. Strelci sú povinní byť im v tom nápomocný.

4. Ktorýkoľvek z delegovaných rozhodcov môže vziať do ruky zbraň a vybavenie strelca bez jeho povolenia, avšak s jeho vedomím a v jeho prítomnosti. Nikto iný sa nesmie strelcovho vybavenia bez jeho povolenia a bez jeho prítomnosti dotýkať. Výnimkou je stav bezprostredného ohrozenia bezpečnosti.

5. Za stav zbrane a vybavenia nesie plnú zodpovednosť strelec. U osôb nevlastniacich ZP a strieľajúcich pod dohľadom musí byť dohliadajúca osoba zapísaná pri prezentácii v štartovnej listine, pričom právomoci a zodpovednosti strelca prechádzajú na ňu v plnom rozsahu.

6. Zbraň je povolené nabíjať iba na palebnej čiare, len na povel NABÍJAŤ a to maximálne počtom nábojov povelom stanoveným.

7. V záujme bezpečnosti môže ktorýkoľvek rozhodca, ale i ktorýkoľvek strelec, zastaviť streľbu povelom STOP! VYBIŤ! Tento povel sú povinní počúvnuť všetci strelci bez výnimky. Po tomto povele sú strelci povinní okamžite prerušiť streľbu, zbraň vybiť a odložiť. Ďalej pokračovať v streľbe môžu až po povele rozhodcu na strelisku NABÍJAŤ! a PÁĽ!

8. Strelci a ostatní účastníci sú povinní rozhodcu upozorniť na situácie, ktoré by mohli byť nebezpečné alebo mohli zapríčiniť nehodu.

9. V prípade neregulárnych podmienok alebo podmienok ohrozujúcich bezpečný priebeh pretekov má hlavný rozhodca právo pretek prerušiť alebo ukončiť.

10. Akákoľvek manipulácia so zbraňou na strelisku v dobe, kedy je obsluha pred palebnou čiarou, je prísne zakázaná. Nerešpektovanie tohto pravidla môže byť dôvodom k diskvalifikácií a vykázania zo strelnice.

11. Na strelisku, vždy po dokončení streľby, je pretekár povinný skontrolovať zbraň, či je vybitá a zásobník, či je prázdny. 

12. Všetci pretekári a funkcionári preteku sú povinní používať na strelisku v dobe streľby chrániče sluchu a ochranné okuliare. Toto sa doporučuje aj všetkým divákom.

13. Pre ochranu zraku je strelcom dôrazne doporučené používať pri streľbe ochranné okuliare z netrieštivého materiálu.

') -->