Aktuálne počasie
Pridaj sa k nám!
Chceš sa zdokonaliť
v streleckom športe?

Oznamy / Rodinný pretek 2017

Rodinný pretek 2017

Športovo - záujmové združenie HUBERTUS  Stará Ľubovňa

 

PROPOZÍCIE

 

Dátum konania súťaže : 22. 10. 2017 (nedeľa)

Miesto konania súťaže : Strelnica pri Ľubovnianskych kúpeľoch (smer obec Plavnica)

Usporiadateľ : ŠZZ HUBERTUS Stará Ľubovňa

Riaditeľ súťaže : Ján Rybovič predseda ŠZZ HUBERTUS 

        (nahlásiť osobne alebo na č. tel. 0907956030 najneskôr do 15.10.2017)

Rozhodcovia : Určený priamo na strelnici v čase preteku (členovia ŠZZ Hubertus).

Spôsob súťaže :   Súťaž dvojčlenných družstiev. 

Disciplína : MIERENÁ - AKČNÁ STREĽBA.    

Závady : Ak dôjde k zlyhaniu, strelec musí držať zbraň v smere streľby ešte 10 sekúnd po stlačení spúšte.

Ochranné pomôcky : Všetci strelci a ďalšie osoby na palebnej čiare musia používať vhodnú ochranu zraku a sluchu. Za ochranu zraku sa považujú aj bežné dioptrické okuliare.

Protesty : Protesty sa prijímajú do vyhlásenia výsledkov písomne u hlavného rozhodcu.

Doklady : Platný ZP.

Štartovné : 10.-€ dvojica.

Ceny : Podľa finančných možností usporiadateľa.

Poznámka : Riaditeľ súťaže si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu.

Občerstvenie : Podľa finančných možností usporiadateľa.

Časový harmonogram :  od 09.00 hod. do 10.00 hod. prezentácia.

                                       10.00 hod. Otvorenie preteku. 

 

 Súťaží sa podľa týchto propozícií, súťaže sa zúčastnia iba nahlásené dvojice!!!

 

Upozornenie :

Pre zaistenie bezpečnosti je treba zaobchádzať zo všetkými zbraňami v areáli strelnice s maximálnou opatrnosťou. Pohyb v priestoroch strelnice je povolený iba s vybitou zbraňou a s otvoreným uzáverom, pokiaľ zbraň nie je uložená v puzdre. V puzdre smie byť uložená iba vybitá zbraň. Povinnosťou rozhodcov je vyžadovať maximálnu disciplínu vo všetkých priestoroch strelnice. Strelci sú povinní byť im v tom nápomocný. Ktorýkoľvek z delegovaných rozhodcov môže vziať do ruky zbraň a vybavenie strelca bez jeho povolenia, avšak s jeho vedomím a v jeho prítomnosti. Nikto iný sa nesmie strelcovho vybavenia bez jeho povolenia a bez jeho prítomnosti dotýkať. Výnimkou je stav bezprostredného ohrozenia bezpečnosti. Za stav zbrane a vybavenia nesie plnú zodpovednosť strelec. U osôb nevlastniacich ZP a strieľajúcich pod dohľadom musí byť dohliadajúca osoba zapísaná pri prezentácii v štartovnej listine, pričom právomoci a zodpovednosti strelca prechádzajú na ňu v plnom rozsahu. Zbraň je povolené nabíjať iba na palebnej čiare, len na povel NABÍJAŤ a to maximálne počtom nábojov povelom stanoveným. V záujme bezpečnosti môže ktorýkoľvek rozhodca, ale i ktorýkoľvek strelec, zastaviť streľbu povelom STOP! VYBIŤ! Tento povel sú povinní počúvnuť všetci strelci bez výnimky. Po tomto povele sú strelci povinní okamžite prerušiť streľbu, zbraň vybiť a odložiť. Ďalej pokračovať v streľbe môžu až po povele rozhodcu na strelisku NABÍJAŤ! a PÁĽ! Strelci a ostatní účastníci sú povinní rozhodcu upozorniť na situácie, ktoré by mohli byť nebezpečné alebo mohli zapríčiniť nehodu. V prípade neregulárnych podmienok alebo podmienok ohrozujúcich bezpečný priebeh pretekov má hlavný rozhodca právo pretek prerušiť alebo ukončiť. Akákoľvek manipulácia so zbraňou na strelisku v dobe, kedy je obsluha pred palebnou čiarou, je prísne zakázaná. Nerešpektovanie tohto pravidla môže byť dôvodom k diskvalifikácií a vykázania zo strelnice. Na strelisku, vždy po dokončení streľby, je pretekár povinný skontrolovať zbraň, či je vybitá a zásobník, či je prázdny. Všetci pretekári a funkcionári preteku sú povinní používať na strelisku v dobe streľby chrániče sluchu a ochranné okuliare. Toto sa doporučuje aj všetkým divákom. Pre ochranu zraku je strelcom dôrazne doporučené používať pri streľbe ochranné okuliare z netrieštivého materiálu.     

') -->